İçeriğe geç

Kamuda Stratejik Planlama

Kamuda stratejik planlamanın yasal temeli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu kanun, stratejik planı, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlar. Bu kanun gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.


Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

Stratejik planlama, birçok adımdan oluşan, farklı birimlerin ve kişilerin katkı sağladığı ve dinamik bir süreçtir. Kamu idareleri için stratejik plana ilişki kılavuz ve rehberler T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı’nca yayınlanmıştır. Bu kılavuzlar gereğince stratejik planlama kurumun tüm birimlerinin yetkileri dahilinde katkı sağladığı, birçok noktadan anketler ve öneri formları ile içeriğin toplandığı ve konsolide edildiği, stratejik alan, hedef, amaç ve politikaların bu bilgiler ışığında oluşturulduğu bir metodoloji sağlar. Bütçeleme süreci ile de iç içe geçmiş olan stratejik planlamada alan, hedef ve amaçlar belirlendikten sonra performans göstergeleri ve bütçe tahminleri de kurum genelinde yürütülecek bir çalışma ile belirlenmeli ve izlenmelidir.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve İzleme modülleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu kılavuz ve rehberlerle tam uyumludur. Rehberlere uygun olacak şekilde, Kamu İdareleri, Üniversiteler, Kamu Sermayeli İşletmeler ve Belediyeler için özelleştirilmiş dört farklı modülümüz bulunmaktadır. Stratejik plan hazırlama ve izleme işlemlerinizin her adımını sistem üzerinden takip edebilir, kurumunuz genelinde ya da birimler özelinde anketler düzenleyebilir, konsolide edebilir, tüm birimlerinizin yetkileri dahilinde sürece katkı vermesini sağlayabilirsiniz.

SONO Kurumsal Yönetim Sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir