İçeriğe geç

Etiket: stratejik planlama

Stratejik Planlamada Paydaş Analizi

Paydaş analizi, stratejik planlamada durum analizinin önemli aşamalarından biridir. Paydaşları, kurum ile etkileşimde olan, kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da kurum faaliyetlerini etkileyen kişi, grup ya da kurumlar olarak tanımlayabiliriz. Kurum içindeki kişiler, birimler ya da yöneticiler iç paydaş olarak tanımlanırken kurum dışı kişi, grup ve kurumlar dış paydaş olarak isimlendirilir. Örneğin, bir kamu idaresi için diğer kamu idareleri sivil toplum ya da özel sektör kuruluşları dış paydaş olarak tanımlanırken, belediyelerde vatandaşlar, belediyenin bağlı kuruluşları ve meslek grupları dış paydaş olarak belirlenir. Paydaş Analizinin Amaçları Paydaş analizinin amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Paydaş analizi, kurumun dikkatini kurumdan hizmet alan kişi, grup ve…

Yorum Bırak

Belediyelerde Durum Analizi

Belediyelerde stratejik planlama durum analizi ile başlar. Durum analizi ile belediyenin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, gelişmeye açık olduğu noktalar, kontrolü dışında olan ve belediyenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında belediyenin kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, belediyenin amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Yorum Bırak

Üniversitelerde Durum Analizi

Üniversitelerde stratejik planlama durum analizi ile başlar. Durum analizi ile üniversitenin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, gelişmeye açık olduğu noktalar, kontrolü dışında olan ve üniversitenin hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında üniversitenin kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, üniversitenin amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Yorum Bırak

Kamu İdarelerinde Durum Analizi

Bir kurumun geleceğini planlayabilmesi için ilk adım şu anda nerede olduğunu tespit edebilmesidir. Bu nedenle, stratejik planlama sürecine durum analizi ile başlanır. Kamu idarelerinde durum analizi ile kurumun geçmiş başarı ve başarısızlıkları, güçlü ve zayıf yönleri, sahip olduğu kaynakları, kontrolü dışında olan ve kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyen hususlar belirlenir. Durum analizi sonrasında kurumun kendisini daha iyi tanıması amaçlanır. Bu analizin sonuçları, kurumun amaç ve hedeflerinin temelini oluşturur.

Yorum Bırak

GZFT Analizi

SWOT analizi olarak da bilinen GZTF analizi, kurumun güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini, kurumun devamlılığını ya da işlevini tehlikeye sokabilecek tehditleri (T) ve gelişme ve ilerlemesini sağlayacak fırsatları (F) belirlemesini amaçlar. GZFT analizi, stratejik planlamada yaygın olarak kullanılan ve kurumun stratejik karar alma sürecine dahil edilmesi gereken bir tekniktir.

Yorum Bırak

PESTLE Analizi

Stratejik planlama, kurumun hedef ve amaçlarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin objektif bir şekilde değerlendirilen izlenmesi açısından çok önemlidir. Amaç ve hedeflere ulaşılmasında, iç etkenler kadar dış etkenler de büyük önem taşımaktadır. Dış etkenlerin ve bunların plana olan etkisinin önceden belirlenmesi, planın daha uygulanabilir ve hedeflerin ulaşılabilir olmasını sağlar. Stratejik planı hazırlarken, dış etkenleri tespit etmek için PESTLE analizini kullanırız.

Yorum Bırak

Kamuda Stratejik Planlama

Kamuda stratejik planlamanın yasal temeli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu kanun, stratejik planı, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlar. Bu kanun gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Yorum Bırak